Make your own free website on Tripod.com

POLYNESIAN SAMOAN HAWAIIAN MEDICINE: Peter Leiataua AhChing

Ask Peter Leiataua AhChing anything click here!
Teak Wood Spinning DNA Model

Polynesian Samoan Hawaiian Medical Anatomy Terms.


CEREBRAL & FACIAL AREA innervations by Cranial Nerves 1-12: Olfactory, Optic, Oculomotor, Trochlear, Trigeminal, Abducens, Facial, Vestibulocochlear, Glossopharyngeal, Vagus, Accessory Spinalis, Hypoglossal nerve.

1) Head = ulu, ulu po'o (bald head) , ao "ahoh"
2) Hair = lau'ulu, lau'ao
3) Forehead = mua'ulu (mua = frontward, front, forward, ventral), (ulu, ao = head)
4) Face = mata, maka, 'ao, fofona, fofonga, fofoga
5) Eye = mata, maka
6) Lips = lau nutu, lau nuku
7) Mouth = nutu, nuku, fofona, fofoga
8) Nose = isu, ihu (isu pe = nasal discharge)
9) Ear = talina, kalina, talinga, taliga
10) Tongue = laulau faiva
11) Tooth = nifo, niho, ni'o, kala'iluma (front teeth)
12) Chin/Jaw = au'vae, au'wae
13) Cheek = alafau
14) Skull = tini po'o, kini po'o, ulu po'o
15) Neck = ua "oowa"
16) Nares = pu isu, pu ihu (nose opening, nasal passage)
17) Bones = ivi, iwi
18) Blood = toto, koko
19) Alive, Living = ola, oha
20) Dead = maliu, oti, oki, mate, make, pe, ifi, maliu ile lani, maliu i le lagi


UPPER LIMBS innervation by the Brachial Plexus & Cranial Nerve 11 Spinal Accessory:

To learn more ...............................

Buy the BOOKS " POLYNESIAN INTERCONNECTIONS " from Bookstores:  (1) HARVARD University Bookstore (www.HARVARD.com) Barnes and Noble (www.bn.com) (2) Amazon.com (www.amazon.com) (3) Borders (www.borders.com) (4) Any local bookstore (5) Local Public Libraries (6) United States - Any State Library (7)  Request a copy from any school library (8) Request a copy from Lulu Press Inc (www.lulupress.com/peter)  (9) Request a copy from the U.S Library of Congress.

BOOKSTORES: (1) Order " POLYNESIAN INTERCONNECTIONS " from Wholesale-Distributor LIGHTNING SOURCE - INGRAM BOOKS Company / BAKER & TAYLOR.  Ask for Jason Cribbs at INGRAM BOOKS.

DEDICATION:  The Polynesian Samoan Hawaiian medical terms in books "POLYNESIAN INTERCONNECTIONS" are dedicated to the late Paramount Ali'i Lei'ataua Le Sa Peter Lei'ataua Ah Ching of Upolu, Manono, Samoa, Hawai'i nei and Pago Pago, American Samoa, whom was hospitalized at Straub Medical Clinic Hospital in Honolulu, Hawaii 2003. This knowledge of medical Polynesian terminology is disseminated for the education of nurses and doctors upon caring for the Polynesian people of these Polynesian islands: Samoa, Tonga, Tahiti, Hawai'i and Aotearoa and the Polynesian triangle at large. Knowledge and a willingness to learn, communicate and help patients is in essence why people become healthcare workers ideally. God bless & may all benefit from this endeavor for effective medical care upon patients.

" Ua mo moe toa, malo le fai o le faiva lau susuga Lei'ataua Le Sa, se Tama fa'atamali'i, e tu toa, ma mitamita i lona Samoa, tausi aiga lelei. Ia vi'ia pea le Atua i ou galuega lelei. O lau pule lea, o ou galuega lava lea. Alofa tele lava mo oe le Tama peleina. Se'i ta toe oli'oli i le lagi ma le alofa tele lava, lou alo lava lea. E misia lava oe i aso uma, ae e le galo lava oe la'u Tama peleina."


Copyright 2004 Peter Leiataua AhChing at John A. Burns School of Medicine. Hawaii Federal & State Courts Officer. All Rights Reserved 
Send E-Mail to: peterahching@yahoo.com

Native Books Hawaii / Na Mea Hawaii bookstore, Victoria Ward Mall, Hawaii: Polynesian Interconnections 2006

Ringing Bells of Education

Meet Hawaii Pacific Author: Peter Leiataua AhChing in Hawaii

Polynesian Interconnections 2005 books now available at Hawaii bookstores: (1) Barnes & Noble, Kahala Mall, Oahu HI (808-737-3323). (2) Bestsellers Ltd, Bishop Square Downtown Honolulu (808-528-2378). (3) Borders bookstore, Ward Center Honolulu (808-591-8995). (4) Native Books Hawaii, Ward Warehouse (800-887-7751). (5) University of Hawaii Hamilton Library (808-956-8111). (6) Hawaii State Archives, Library Collection. October 6, 2004. (7) Books featured on Hawaii State-wide KHON Channel 2 Morning News, October 12, 2004. (8) Hawaii Medical Library, Queens Hospital. November 1, 2004. (808-536-9302).

2006 Hawaii News: Polynesian Interconnections book signing at Native Books Hawaii store

2006 Hawaii Science News: Ancient Polynesian migration tracks

Cultural Education & Sensitivity.
Doctor of Medicine

Red Spinning DNA Model

Cultural Competence & Education
Nurse caring for Polynesians

Polynesian Book

Polynesian Culture and Language
Polynesian Doctor

Gavel Banging

Cultural Awareness and Community
Doctor of Polynesia

BOOKSPRICE.com: Polynesian Interconnections

Red Beating Heart

Cultural Competence and Sensitivity
Fireworks and stars